O grant mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 49 pracowników) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Wnioski o grant mogą być składane w naborze otwartym, w terminie od 30.09.2020 r. (od godziny 08:00:00) w trybie naboru ciągłego, do momentu osiągnięcia wartości 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w formie grantów w złożonych wnioskach. Informacja o zamknięciu naboru w związku z przekroczeniem powyższej kwoty zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie www.wmarr.olsztyn.pl

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów (alokacja) wynosi: 9.000.000,00 EUR co stanowi 39.528.900 PLN liczonych po kursie 4,3921.

Generator wniosków o grant zostanie uruchomiony z dniem 30.09.2020 r. o godzinie 8.00.00 (zgodnie z oficjalnym polskim czasem urzędowym) pod linkiem :

https://granty.wmarr.olsztyn.pl

Uwaga! Wypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków o grant będzie możliwe w momencie uruchomienia naboru. Nie ma możliwości uprzedniego wypełniania wniosku.

Instytucją organizującą nabór jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 10-516 Olsztyn, Pl. gen Józefa Bema 3.

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54

Więcej informacji na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

źródło: biznes.warmia.mazury.pl