Publikacje i foldery

Plik do pobrania

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami