Innowacje MŚP w obszarze wód mogą uzyskać wsparcie dodano: 2022-03-01 10:59:57

Polska Agencja Rozwoju Gospodarczego ogłosiła konkurs na granty w schemacie Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth. Termin składania wniosków mija z końcem marca br.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Nabór skierowany jest wyłącznie do firm sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
2) przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 20 000 EUR.

Ważnym elementem programu jest partnerstwo z podmiotami z Norwegii. Można za nie uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

  • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych): maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne, dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

  • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych): maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne, dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

Termin składania wniosków to 31.03.2022.

Dokumenty i szczegóły dostępne są na stronie PARP.