2a. Ryn ul. Podmiejska, działka nr 42/17

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
2a. Ryn ul. Podmiejska, działka nr 42/17
Miasto / Gmina
Town / Commune
Ryn
Powiat
District
Giżycko
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,5167 ha
Kształt działki
The shape of the site
prostokąt

rectangle
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
T (Możliwość powiększenia terenu o grunty prywatne)
Y (Possibility for expanding the area to private land)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

40-60 zł/m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Ryn
community Ryn
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Y

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
3.P/U – przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe
Industry, production, warehouses, services

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 0,0400 ha
RIVa – grunty orne 0,0239 ha
RV – grunty orne 0,1527 ha
RVI – grunty orne 0,3001 ha

Bp – urbanised, undeveloped grounds
0,0400 ha
RIVa – arabe land size IVa 0,0239 ha
RV – arabe land size V 0,1527 ha
RVI – arabe land size VI 0,3001 ha

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Obecne użytkowanie
Present usage
Płaski teren
Flat Ground
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
T (drzewa samosiejki)
Y (The tree that themselves sowed)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
T (działka położona na 54 Obszarze Chronionego Krajobrazu Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)
Y (The plot is located on the 54 Protected Landscape Area of the Great Masurian Lakes Region)
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
Droga gminna ( droga gruntowa, szerokość ok. 4 m)
Local road (dirt road, width about 4 m)

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga gminna ( droga gruntowa, szerokość ok. 4 m)
Local road (dirt road, width about 4 m)
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]

0,5 km Droga Krajowa 59
0,5 km National Road 59
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
195 km Elbląg
Kolej [km]
Railway line [km]
9 km Sterławki Wielkie
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
9 km Sterławki Wielkie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
82 km Szymany
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
80 km Olsztyn

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
ok. 100 m, Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny
About 100 m, Due to Electrical Power Supply
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
300 m
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
ok. 200 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
50 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Tak
2,4 km
Yes
About 2,4 km
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

brak