Ryn ul. Kopernika, działka nr 172/6, 179, 185, 186, 188/10

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
4. Ryn ul. Kopernika, działka nr 172/6, 179, 185, 186, 188/10
Miasto / Gmina
Town / Commune
Ryn
Powiat
District
Giżycko
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
ok. 3,33 ha
Kształt działki
The shape of the site
nieregularny
irregular
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Brak
Not possibile

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

40-60 zł/m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Ryn
community Ryn
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
2.MN(U) – mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług,
22.Z – zieleń
residential and service functions, green,

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Bp – zurbanizowane tereny nie zabudowane 0,754 ha
RIVb – grunty orne 0,4028 ha
RV – grunty orne 0,515 ha
ŁIV – łąka 0,56 ha
ŁV – łąka 0,4395 ha
ŁVI – łąka 0,3809 ha
PsV – pastwisko 0,088 ha
N – nieużytek 0,2506 ha
Bp – urbanised, undeveloped grounds 0,754 ha
RIVb – arabe land size IVb 0,4028 ha
RV – arabe land size V 0,515 ha
ŁIV – grassland size IV 0,56 ha
ŁV – grassland size V 0,4395 ha
ŁVI – grassland size VI 0,3809 ha
PsV –pasture size V 0,088 ha
N – wasteland 0,2506 ha

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Płaski teren
Flat Ground
Obecne użytkowanie
Present usage
Teren dzierżawiony
Area for lease
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Nie badano
no research
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
N

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga Krajowa 59
National Road 59
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga Krajowa 59
National Road 59
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
195 km Elbląg
Kolej [km]
Railway line [km]
9 km Sterławki Wielkie
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
9 km Sterławki Wielkie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
82 km Szymany
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
80 km Olsztyn

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny
Due to Electrical Power Supply
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
80 m
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
80 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
T
Ok. 2,0 km
Y
About 2,0 km
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

brak