Róg Pierkunowski

Lista danych dotyczących terenu
Site check list

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
RÓG PIERKUNOWSKI
Miasto / Gmina
Town / Commune
GIŻYCKO
Powiat
District
GIŻYCKI
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
1,4982
Kształt działki
The shape of the site
ZBLIŻONY DO PROSTOKĄTA
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

188,83 ZŁ/1m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
GMINA GIŻYCKO
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ TURYSTYKI WĘDKARSKIEJ

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Br-PsIV – 3919
LzIV – 2364
PsIV – 8699
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Obecne użytkowanie
Present usage
PLAŻA GMINNA
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
BUDYNEK NIEMIESZKALNY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 110,00 m2

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
DROGĄ WEWNĘTRZNĄ GMINNĄ TJ. DZIAŁKĄ 16/42 O SZEROKOŚCI OK. 8 m
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Kolej [km]
Railway line [km]
GIŻYCKO OK. 9 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
SZYMANY OK. 102 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
OLSZTYN OK. 110 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
NA DZIAŁCE
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
BRAK
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
2 335,64 m
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
BRAK
STUDNIA INDYWIDUALNA
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
2 300,00 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
BRAK
SZAMBO
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
BRAK
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
2 300,00 m

Uwagi
Comments

brak