Działka nr 476/7, obręb Probark

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
działka nr 476/7, obręb Probark
Miasto / Gmina
Town / Commune
Gmina Mrągowo
Powiat
District
mrągowski
Województwo
Province (Voivodship)
Warmińsko- Mazurskie

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0.2254ha
Kształt działki
The shape of the site
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
tak
możliwość kupna sąsiedniej działki (nr 476/6)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

48,29 PLN/m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Mrągowo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
Tak
UCHWAŁA NR XV/129/15
RADY GMINY MRĄGOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
teren zabudowy mieszkaniowo – pensjonatowej, tereny zieleni naturalnej

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
VI- 0,2254ha
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
7m
Obecne użytkowanie
Present usage
teren nieużytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
NIE
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
NIE
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
NIE
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
Ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
Nie

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga Szutrowa, szerokość ok. 10m
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
DK 16 – 1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Kolej [km]
Railway line [km]
Kętrzyn – 30 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Kętrzyn – 30 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – 65km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
200m
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
350m
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
200m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
200m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Nie
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
brak danych

Uwagi
Comments

brak

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Łukasz Gołębicki, referent, tel. 89 741-29-24 w. 209, e-mail: lukasz.golebicki@gminamragowo.pl