Działka położona w obrębie geodezyjnym Kal, nad jeziorem Mamry Działka Nr 130/1

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Działka położona w obrębie geodezyjnym Kal, nad jeziorem Mamry
Działka Nr 130/1
Miasto / Gmina
Town / Commune
Węgorzewo
Powiat
District
węgorzewski
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
Ok. 79,81ha; w tym obszar ok. 4,81 ha stanowi teren rezerwowany pod budowę hotelu
Kształt działki
The shape of the site
Zbliżony do prostokąta
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Możliwość powiększenia działki o teren działki Nr 39 o powierzchni 16,13 ha, położonej nad jeziorem Mamry
Działka Nr 39 stanowi teren istniejących użytków zielonych, przeznaczonych pod urządzenia sportowe (pole golfowe, boiska sportowe, ścieżki zdrowia – RZ21); teren usł. turyst. związanych z realizacją pola golfowego, alternatywnie pensjonat i urządzenia sportowe, jako uzupełnienie funkcja mieszkalna (US22) zabudowa pensjonatowa (MP23); użytek ekologiczny (UE13) we fragmencie istniejące plaże i kąpieliska ogólnodostępne (UI 15)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT


Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Węgorzewo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
TAK
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
23 MP teren projektowanej zabudowy pensjonatowej;
22 US teren usł. turyst. związanych z realizacją pola golfowego, alternatywnie pensjonat i urządzenia sportowe, jako uzupełnienie funkcja mieszkalna;
15 UI teren we fragmencie istniejących plaż i kąpieliska ogólnodostępnych;
21 RZ teren istniejących użytków zielonych, przeznaczonych pod urządzenia sportowe (pole golfowe, boiska sportowe, ścieżki zdrowia;
13 UE- teren istniejącego użytku ekologicznego;

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Ls IV, Ls V, Ls VI – lasy
Lzr-Ł IV, Lzr-ŁV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Lzr-Ps III, Lzr-Ps IV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Ł IV, Ł V – Łąki trwałe
N – nieużytki
Ps III, Ps IV, Ps V – pastwiska trwałe
R IIIb, R IVa, R IVb, R V, R VI– grunty orne
W-Ł IV, W-ŁV, W- Ps IV, W-PsV – grunty pod rowami
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Ok. 2 m.
Obecne użytkowanie
Present usage
Nieruchomość niezabudowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
13 UE
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
NIE

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
droga gruntowa , szer. ok 10m.
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa Nr 63 – ok. 1,5 km.
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Port rzeczny – Gdynia/Gdańsk ok. 270 km.
Kolej [km]
Railway line [km]
Ketrzyn – ok. 35 km.
Gizycko – ok. 25 km.
Do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyn – aktualnie nieczynna
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Olsztyn-Mazury, Szymany – 120 km.
Gdańsk- ok. 270 km.
Warszawa – 300 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – ok. 125 km.
Białystok – ok. 180 km.

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
W pobliżu działki, według wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg wskazań dysponenta sieci
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg wskazań dysponenta sieci
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
W pobliżu działki
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg wskazań dysponenta sieci
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
NIE – wg wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
TAK – oczyszczalnia miejska ZUK
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
wg wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

brak

Osoby do kontaktu
Contact person

1. Ewa Gordziewicz, podinspektor Wydz. Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, tel. 87 4275419, geodezja@wegorzewo.pl.
Brak znajomości jęz. obcych

2. Jacek Rutkowski, naczelnik ww wydziału, tel. 87 4275413, kom. 515111010, jrutkowski@umw.internetdsl.pl,
Brak znajomości jęz. obcych