Działka położona w obrębie geodezyjnym Kal, nad jeziorem Mamry
Działka Nr 39

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Działka położona w obrębie geodezyjnym Kal, nad jeziorem Mamry
Działka Nr 39
Miasto / Gmina
Town / Commune
Węgorzewo
Powiat
District
węgorzewski
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
Ok. 16,13 ha
Kształt działki
The shape of the site
czworobok
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Możliwość powiększenia działki o teren działki Nr 130/1 o powierzchni ok. 79,81 ha, położonej nad jeziorem Mamry
Działka Nr 130/1 stanowi teren istniejących użytków zielonych, przeznaczonych pod urządzenia sportowe (pole golfowe, boiska sportowe, ścieżki zdrowia – RZ21);
użytek ekologiczny (UE13)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT


Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Węgorzewo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
TAK
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
23 MP teren projektowanej zabudowy pensjonatowej;
22 US teren usł. turyst. związanych z realizacją pola golfowego, alternatywnie pensjonat i urządzenia sportowe, jako uzupełnienie funkcja mieszkalna;
15 UI teren we fragmencie istniejących plaż i kąpieliska ogólnodostępnych;
21 RZ teren istniejących użytków zielonych, przeznaczonych pod urządzenia sportowe (pole golfowe, boiska sportowe, ścieżki zdrowia;
13 UE- teren istniejącego użytku ekologicznego;

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Lzr-R IVa– grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Ł IV– Łąki trwałe
N – nieużytki
R IIIb, R IVa, R IVb– grunty orne
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Ok. 7 m.
Obecne użytkowanie
Present usage
Nieruchomość niezabudowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
13 UE
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
NIE

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
droga gruntowa , szer. ok 10m.
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa Nr 63 – ok. 1,5 km.
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Port rzeczny – Gdynia/Gdańsk ok. 270 km.
Kolej [km]
Railway line [km]
Ketrzyn – ok. 35 km.
Gizycko – ok. 25 km.
Do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyn – aktualnie nieczynna
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Olsztyn-Mazury, Szymany – 120 km.
Gdańsk- ok. 270 km.
Warszawa – 300 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – ok. 125 km.
Białystok – ok. 180 km.

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
W pobliżu działki, według wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg wskazań dysponenta sieci
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg wskazań dysponenta sieci
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
W pobliżu działki
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg wskazań dysponenta sieci
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
NIE – wg wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
TAK – oczyszczalnia miejska ZUK
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
wg wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

brak

Osoby do kontaktu
Contact person

1. Ewa Gordziewicz, podinspektor Wydz. Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, tel. 87 4275419, geodezja@wegorzewo.pl.
Brak znajomości jęz. obcych

2. Jacek Rutkowski, naczelnik ww wydziału, tel. 87 4275413, kom. 515111010, jrutkowski@umw.internetdsl.pl,
Brak znajomości jęz. obcych