Jagodne Wielkie dz. 250/3

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Jagodne Wielkie dz. 250/3
Miasto / Gmina
Town / Commune
Miłki
Powiat
District
GIŻYCKI
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
1 803 m2
Kształt działki
The shape of the site
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Tak (3 działki o zbliżonej powierzchni obok siebie)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

50 PLN/m
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Miłki
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; Teren rekreacji indywidualnej; Teren pod zabudowę usług turystycznych;

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
V klasa 0,1803 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Present usage
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
Obszar chronionego krajobrazu
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
N

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokość 6 m
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa nr 63, 10 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Port Morski Elbląg 239 km
Kolej [km]
Railway line [km]
Giżycko 18 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Giżycko 18 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Port Lotniczy Olsztyn Mazury 94 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn, 105 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
20 m
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
N
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
20 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
20 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
N
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
50 m

Uwagi
Comments

brak