Giżycko, Centrum nr 2

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
CENTRUM MIASTA GIŻYCKA nr 2
GIZYCKO TOWN CENTRE No2
Miasto / Gmina
Town / Commune
Giżycko
Powiat
District
Giżycki
Województwo
Province (Voivodship)
Warmińsko-Mazurskie
Warmian-Masurian

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,20 ha
Kształt działki
The shape of the site
Zbliżony do prostokąta
Close to the rectangle
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

400PLN / m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Miejska Giżycko
Municipality of Gizycko
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami
Housing areas with services

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Grunt odrolniony.
Soil not rural.
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Około 3 m
About 3 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Brak użytkowania
None
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
N
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
N

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga miejska, asfaltowa, szerokość 6 m
Municipal paved road 6 meters wide
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa nr 63 – 2 km
National way No 63 – 2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
170 km Elbląg
140 km Kalingrad
Kolej [km]
Railway line [km]
Giżycko – 0,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Giżycko – 0,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
103 km Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany
265 km Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie
266 km Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
103 km, Olsztyn-Mazury Airport, Szymany
265 km, F. Chopin Airport Warsaw
266 km, Lech Walesa Airport, Gdansk
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – 103 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Stacja transformatorowa zlokalizowana przy ul. Kolejowej (140m).
Transformer station located at Kolejowa street (140m).
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Gazociąg istnieje w ulicy przyległej
The pipeline exists in the street adjacent street
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
34 MJ/Nm3
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
150
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
100 Nm3/h
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Około 20 m
About 20 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
150 m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
ok. 20m
About 20m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
1150 m3/24h-
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
T- Oczyszczalnia ścieków – 4000 m
Y – Treatment plant – 4000 m
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
0,5 m

Uwagi
Comments

Nowo powstały, atrakcyjny pasaż handlowo – usługowy zlokalizowany w ścisłym centrum Giżycka, połączony z Portem Ekomarina Giżycko i nadbrzeżem jeziora Niegocin oraz pieszą kładką z tarasem widokowym. Otoczony jest terenami przygotowanymi do przeprowadzenia inwestycji, stwarzających możliwość wykreowania nowego profilu śródmiejskiego.
Oferowane do zagospodarowania tereny inwestycyjne przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe w standardzie umożliwiającym ogólnodostępne wynajmowanie mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych; przeznaczenie alternatywne: usługi turystyczne i rekreacyjne; przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe. Tereny w pełni uzbrojone.


Newly built attractive commercial and service walkway located in the strict centre of Giżycko and connected to Ekomarina Giżycko Dock and shore of Niegocin Lake and pedestrian footbridge with panorama terrace. It is surrounded by sites prepared to carry out investments that create possibility of shaping new central urban profile.
Investment sites offered for development are intended for residential and service buildings. Basic purpose: residential buildings in standards that allows to publicly rent apartments, rooms, and bed places; alternate purpose: tourism and recreation services; allowed purpose: nuisance-free services. Sites are fully developed.

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Maria Czetyrbok
Inspektor Biura Projektów
Project office inspector

Tel. + 48 87 732 41 66
email: maria.czetyrbok@gizycko.pl

Arkadiusz Konc
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia
Deputy Head of the property department

Tel. + 48 87 732 41 14
email:  arkadiusz.konc@gizycko.pl

Osoby do kontaktu
Contact person

ROMAN ŁOŻYŃSKI
Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka
Deputy Mayor of Gizycko

Tel. +48 533 534 791, +48 87 428 23 65, Fax: +48 87 428 52 41
email: roman.lozynski@gizycko.pl

JACEK MARKOWSKI
Naczelnik Wydziału Mienia
Deputy Head of the property department

Tel. +48 87 7324 154, Fax: +48 87 428 52 41
email: jacek.markowski@gizycko.pl