Giżycko, Dawne Kino Fala

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Dawne Kino „Fala”
Former Cinema “Fala”
Miasto / Gmina
Town / Commune
Giżycko
Powiat
District
Giżycki
Województwo
Province (Voivodship)
Warmińsko-Mazurskie
Warmian-Masurian

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,6461 ha
Kształt działki
The shape of the site
Zbliżony do prostokąta
Close to the rectangle
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

570 PLN/m²
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Miejska Giżycko
Municipality of Gizycko
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Zabudowa usługowa – usługi użyteczności publicznej dla społeczności miejskiej, związane z potrzebami kultury, rekreacji i wypoczynku oraz pod zieleń urządzoną, przeznaczenie uzupełniające: t,j.: usługi użyteczności publicznej dla społeczności miejskiej, związane z potrzebami kultury, rekreacji i wypoczynku, infrastruktura techniczna, komunikacja wewnętrzna, tereny sportowe w zieleni.
Service buildings – public utility services for the urban community, related to the needs of culture, recreation and leisure, and for greenery, complementary purpose: t, j .: public utilities for the urban community, related to the needs of culture, recreation and leisure, technical infrastructure, internal communication, sports grounds in greenery.

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Grunt odrolniony.
Soil not rural.
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Obecne użytkowanie
Present usage
Brak użytkowania
None
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
N
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
zlecone
commissioned
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
T
Y

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
T
Y
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa nr 59 – 4,5 km
National way No 59 – 4,5km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
170 km Elbląg
140 km Kalingrad
Kolej [km]
Railway line [km]
Giżycko – 0,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Giżycko – 0,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
103 km Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany
265 km Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie
266 km Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
103 km, Olsztyn-Mazury Airport, Szymany
265 km, F. Chopin Airport Warsaw
266 km, Lech Walesa Airport, Gdansk
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – 103 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
N
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

brak

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste z jednoczesną sprzedażą znajdujących się na niej budynków. Nieruchomość zabudowana jest obiektami, które wchodziły w skład kompleksu budynków wykorzystywanych na działalność dawnego „Kina Fala”. Powierzchnia zabudowy budynków – 942 m2 .
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową – usługi użyteczności publicznej związane z potrzebami kultury, rekreacji oraz pod zieleń urządzoną.
Nieruchomość w pełni uzbrojona.

Real estate is intended for establishment in perpetual usufruct with simultaneous sale of building built on it. Real estate possess buildings that once were a part of building complex used for the activity of “Kino Fala”. Surface of developed buildings – 942 m2.
According to local spatial development plan, real estate is intended for service buildings – public use services related to the needs of culture, recreation and leisure, and organised green space. Real estate is fully developed.

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Maria Czetyrbok
Inspektor Biura Projektów
Project office inspector

Tel. + 48 87 732 41 66
email: maria.czetyrbok@gizycko.pl

Osoby do kontaktu
Contact person

JACEK MARKOWSKI
Naczelnik Wydziału Mienia
Deputy Head of the property department

Tel. +48 87 7324 154, Fax: +48 87 428 52 41
email: jacek.markowski@gizycko.pl