Giżycko, ul.Moniuszki

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Nieruchomość przy ul. Moniuszki
Property at Moniuszki street
Miasto / Gmina
Town / Commune
Gizycko
Powiat
District
Gizycki
Województwo
Province (Voivodship)
Warmińsko-Mazurskie
Warmian-Masurian

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
1,1970ha
Kształt działki
The shape of the site
zbliżony do kwadratu
close to the square
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

155 PLN / m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Miejska Giżycko
Municipality of Gizycko
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
teren zabudowy usługowej
service development area

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Około 3m
About 3 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Brak
None
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
N
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
Na części nieruchomości znajdują się resztki posadzki i fundamentów po rozebranym budynku przemysłowo-magazynowym oraz posadzka betonowa po rozebranej wiacie magazynowej.
On the part of the property there are remains of the floor and foundation of the demolished industrial and warehouse building and concrete floor after dismantled storage warehouse.

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Zjazd z drogi krajowej nr 59
Exit from National Road No. 59
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa nr 59 –0,2 km
National way No 59 – 0,2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
195 km Elbląg
140 km Kalingrad
Kolej [km]
Railway line [km]
Giżycko – 3km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Giżycko – 3km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
103 km Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany
265 km Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie
266 km Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
103 km Olsztyn-Mazury Airport, Szymany
265 km F. Chopin Airport Warsaw
266 km Lech Walesa Airport, Gdansk
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – 103 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Przez fragment działki przebiega napowietrzna linia średniego napięcia nie stanowiąca przyłącza
A portion of the parcel runs through an overhead medium voltage line that is not a connection
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Linia gazowa biegnie w ul. Moniuszki
The gas line runs in Moniuszki street
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
3434 MJ/Nm3
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
200
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
1000 Nm3/
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T
Wodociąg od strony ul. Moniuszki
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Linia wodociągowa biegnie w ul. Moniuszki
The water line runs in Moniuszki street
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
W stronę jeziora Niegocin
Y
In the face of lake Niegocin
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Ok. 100m
About 100m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Przez działkę biegnie linia telekomunikacyjna
A telecommunication line runs through the plot

Uwagi
Comments

brak

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Nieruchomość posiada korzystną lokalizację przy drodze krajowej nr 59, przy torach kolejowych oraz w pobliżu Jeziora Niegocin (180m).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod budowę obiektów usługowych, obiektów związanych z rekreacją i sportem, budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Maksymalna wysokość obiektów: do 12m. Teren w pełni uzbrojony.
Real estate intended for sale. Real estate has a favourable location at national road no. 59, tracks, and near Niegocin Lake (180 m). According to local spatial development plan, site is intended for construction of service buildings, buildings related to recreation and sports, and construction of pedestrian and pedestrian-bicycle paths. Maximum height of buildings: up to 12 m. Site is fully developed.

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Maria Czetyrbok
Inspektor Biura Projektów
Project office inspector

Tel. + 48 87 732 41 66
email: maria.czetyrbok@gizycko.pl

Osoby do kontaktu
Contact person

JACEK MARKOWSKI
Naczelnik Wydziału Mienia
Deputy Head of the property department

Tel. +48 87 7324 154, Fax: +48 87 428 52 41
email: jacek.markowski@gizycko.pl