Teren na zapleczu ulicy Leśnej

Teren przeznaczony do sprzedaży, na który składają się nieruchomości oznaczone nr geod. 81/55 i 81/44 o łącznej powierzchni 4,6557 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową i usług turystycznych

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Mikołajki – ul. Leśna 81/55 i 81/44
Miasto / Gmina
Town / Commune
Mikołajki
Powiat
District
Mrągowo
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
4,6557 ha
Kształt działki
The shape of the site
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

około 40-50 złotych/m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Miejsko Wiejska Mikołajki
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
Tak, miejscowy plan uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XVII/118/2016 z dnia 22 września 2016r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usług turystycznych.

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
RIVb 0,0805
RV 3,4615
RVI 0,0281
ŁIV 0,9494
PsV 0,1114
W-ŁIV 0,0251
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
15 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Nieużytek
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Brak
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Brak
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Brak
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
Brak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
Na skraju działki, od strony południowej oraz środkiem działki nr 81/55 zlokalizowane słupy energetyczne, do ewentualnego przesunięcia
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
Brak
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
Brak

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Dojazd od strony ulicy Leśnej poprzez drogę gminną nie utwardzoną (nr geod. 81/32) o długości około 200m, bądź od strony ulicy Warszawskiej drogą gminną nieutwardzoną nr geod. 101
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga nr 16, w odległości 800 m
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Elbląg, w odległości 185 km
Kolej [km]
Railway line [km]
stacja w Mikołajkach w odległości 2 km , aktualnie linia jest zamknięta
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Mrągowo , w odległości 25 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Warszawa, w odległości 260 km
Gdańsk, w odległości 250 km
Szymany, w odległości 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn, w odległości 88 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Napięcie
Voltage [kV]
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Sieć gazowa przebiega w ulicy Leśnej w odległości 170 m od granicy działki
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Około 90 m3/h
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Tak, w odległości 200 m.
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
200 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Tak, w odległości 4 km
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
170 m

Uwagi
Comments

Gmina oferuje pomoc przy uzyskaniu stosownych decyzji niezbędnych do zrealizowania zamierzonej inwestycji.

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Agata Leszczyńska, Inspektor ds. gospodarki gruntami. Tel. 87 4219056 Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl

Osoby do kontaktu
Contact person

Agata Leszczyńska, Inspektor ds. gospodarki gruntami. Tel. 87 4219056Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl

Katarzyna Patermann, Inspektor ds. budownictwa. Tel. 87 4219056
Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl