Nieruchomość przy ul. Sikorskiego 3a

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Nieruchomość przy ul. Sikorskiego 3a
Property at ul. Sikorskiego 3a
Miasto / Gmina
Town / Commune
GIŻYCKO
Powiat
District
GIŻYCKI
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Warmian-Masurian

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,2500 ha
Kształt działki
The shape of the site
ZBLIŻONY DO PROSTOKĄTA
Close to the rectangle
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

700 PLN/m²
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Miejska Giżycko
Municipality of Gizycko
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Przeznaczenie podstawowe: teren usług oświatowych, w zależności od potrzeby, uzupełnionych usługami ogólnomiejskimi, nieuciążliwymi (np. związanych z administracją, opieką zdrowotną, społeczną).
Basic purpose: the area of educational services, depending on the needs, supplemented with urban-wide services, not burdensome (eg related to administration, health care, social care).

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Grunt odrolniony.
Soil not rural.
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Obecne użytkowanie
Present usage
Brak użytkowania
None
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
T
Y

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga miejska, asfaltowa, szerokość 7m
Municipal paved road, width 7m
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
1,0 km DK 59
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
170 km Elbląg
140 km Kalingrad
Kolej [km]
Railway line [km]
Giżycko – 0,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Giżycko – 0,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
103 km Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany
265 km Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie
266 km Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

103 km, Olsztyn-Mazury Airport, Szymany
265 km, F. Chopin Airport Warsaw
266 km, Lech Walesa Airport, Gdansk
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – 103 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Gazociąg istnieje w ulicy Sikorskiego
The gas pipeline exists in the Sikorskiego street
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
N
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

brak

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste z jednoczesną sprzedażą znajdującego się na niej budynku przeznaczonego na cele publiczne: budowy i utrzymania pomieszczeń dla organów władzy, administracji, sądów i prokuratur państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych.
Budynek z 1910r. o pow. zabudowy 379 m2.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęta konturem 3UO – przeznaczenie podstawowe: teren usług oświatowych, w zależności od potrzeby, uzupełnionych usługami ogólnomiejskimi, nieuciążliwymi (np. związanych z administracją, opieką zdrowotną, społeczną). Nieruchomość w pełni uzbrojona.

Real estate is intended for establishment in perpetual usufruct with simultaneous sale of building built on it intended for public goals: construction and maintenance of rooms for public authorities, administration, courts and prosecutions of State Universities, public schools, health protection buildings, preschools, public nursing homes, care and nurture institutions, and sport facilities.
Building from 1910 with area of 379 m2.
According to local spatial development plan, real estate is covered by 3UO outline – basic purpose: site of education services, depending on needs, filled with city-wide services, nuisance-free (e.g. related to administration, healthcare, and social care.
Real estate is fully developed.

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Maria Czetyrbok
Inspektor Biura Projektów
Project office inspector

Tel. + 48 87 732 41 66
email: maria.czetyrbok@gizycko.pl 

Osoby do kontaktu
Contact person

JACEK MARKOWSKI
Naczelnik Wydziału Mienia
Deputy Head of the property department 

Tel. +48 87 7324 154, Fax: +48 87 428 52 41 
email: jacek.markowski@gizycko.pl