Ruciane-Nida, 192/335

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Ruciane-Nida, 192/335
Miasto / Gmina
Town / Commune
gmina Ruciane-Nida – ob. geod. Ruciane-Nida
Powiat
District
Piski
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,0899 ha
Kształt działki
The shape of the site
prostokąt z wąska częścią dojazdową
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
nie

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

110,00 zł
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Ruciane-Nida
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
Uchwała XII/57/2003 z dnia 2003-07-08
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
RVI 0,0899 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Brak danych
Obecne użytkowanie
Present usage
Teren obecnie nie jest użytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Brak danych
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Brak danych
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
NIE
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
Natura 2000
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
Nie

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
droga utwardzona
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
droga krajowa nr 58 (około 2km)
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Nie
Kolej [km]
Railway line [km]
tak, w odległości około 0,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn 100 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
20 m
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
20 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Brak danych
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
20m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Nie
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
20 m

Uwagi
Comments

Brak

Osoby do kontaktu

Maja Kosiorek, Inspektor,  tel. 87/425 44 54, e-mail:maja.kosiorek@ruciane-nida.pl