Ruciane-Nida dz. nr 139/29

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Ruciane-Nida dz. nr 139/29
Miasto / Gmina
Town / Commune
Ruciane-Nida
Powiat
District
Piski
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,1154 ha
Kształt działki
The shape of the site
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
możliwe powiększenie terenu poprzez zakup kilku sąsiednich nieruchomości

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

103,00 zł
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Ruciane-Nida
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
plan miejscowy uchwalony Uchwałą Nr LVI/489/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 czerwca 2018 r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Tr 0,1154 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Brak danych
Obecne użytkowanie
Present usage
Teren obecnie nie jest użytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Brak danych
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
NIE
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
NIE
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
NIE
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
Natura 2000
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
Nie

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
droga gruntowa nie utwardzona
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
droga krajowa nr 58 (około 0,5 km)
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Nie
Kolej [km]
Railway line [km]
tak, w odległości około 0,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn 100 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
200 m
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
200 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Brak danych
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
200m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Nie
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
250 m

Uwagi
Comments

Brak

Osoby do kontaktu

Maja Kosiorek, Inspektor,  tel. 87/425 44 54, e-mail:maja.kosiorek@ruciane-nida.pl