Ryn ul. Podmiejska, działka nr 35/11, 40/9

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Ryn ul. Podmiejska, działka nr 35/11, 40/9
Miasto / Gmina
Town / Commune
Ryn
Powiat
District
Giżycko
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
2,2901 ha
Kształt działki
The shape of the site
nieregularny
irregular
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Brak
Not possibile

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

40-60 zł/m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Ryn
community Ryn
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
2.MN(U) – mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług,
22.Z – zieleń
residential and service functions, green,

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
RIIIb – grunty orne 0,37 ha
RIVa – grunty orne 0,59 ha
RIVb – grunty orne 0,7766 ha
RV – grunty orne 0,1161 ha
RVI – grunty orne 0,4374 ha
RIIIb – arabe land size IIIb 0,37 ha
RIVa – arabe land size IVa 0,59 ha
RIVb – arabe land size IVb 0,7766 ha
RV – arabe land size V 0,1161 ha
RVI – arabe land size VI 0,4374 ha

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Płaski teren z naturalnym wzniesieniem
flat ground with naturally descending
Obecne użytkowanie
Present usage
Nieużytek
Wasteland
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Nie badano
no research
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
N

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga gminna
Local road
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
0,4 km Droga Krajowa 59
0,4 km National Road 59
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
195 km Elbląg
Kolej [km]
Railway line [km]
9 km Sterławki Wielkie
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
9 km Sterławki Wielkie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
82 km Szymany
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
80 km Olsztyn

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny
Due to Electrical Power Supply
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
300 m
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
70 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
T
Ok. 2,0 km
Y
About 2,0 km
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

brak