Tereny przemysłowe Mrągowo

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Tereny przemysłowe Mrągowo
Industrial areas Mrągowo
Numer działki
Plot’s number
2/32, obręb 7 Miasto Mrągowo
Współrzędne geograficzne
Coordinates
N:53o50’52.20’’ = 53,84783
E:21o17’31.20” = 21,292
Miasto / Gmina
Town / Commune
Mrągowo
Powiat
District
Mrągowski
Województwo
Province (Voivodship)
Warmińsko – Mazurskie

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
11,4 ha
Kształt działki
The shape of the site
Prostokąt
Rectangle
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Tak, całkowita powierzchnia terenów przemysłowych – 12.3 ha.
Yes, total industrial area – 12.3 ha

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

40 zł/ m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Miasto Mrągowo
Mrągowo Municipality
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
Tak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo składowych. Uchwała Nr XXXIII/5/2013 RadyMiejskiej w Mrągowie z dnia 22.05.2013, Dz. Urz. Woj. War. -Maz. poz. 2042, z dnia 06.06.2013 r.
Yes
The local zoning plan of Mrągowo City residential-service as well as storage-industrial areas. Resolution No. XXXIII/5/2013 Mrągowo City Council on 22.05.2013, Official Journal of the W.M. province. item 2042, 06.06.2013.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynóworaz usług.
Areas of production facilities and warehouses, services.

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Grunty niezabudowane, oznaczone jako użytki Ls, Lzr-Ps, Ł, N, Ps, dr
Not facilitated grounds, marked as usable: Ls, Lzr-Ps, Ł, N, Ps, dr
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
ok. 3 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Niezabudowane
Unbilt
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Tak
Sieć kanalizacji deszczowej, warunki podłączenia należy uzgodnić z właścicielami sieci przesyłowych
Yes
Network of rainwater drains, the terms of connections should be negotiated with the respective network owners
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
linie energetyczne
energy lines
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
droga asfaltowa szerokość około 7 m
asphalt road 7 m wide

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
droga asfaltowa szerokośćokoło 7 m
asphalt road 7 m wide
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
1 km Droga krajowa nr 16;
0,2 km (wjazd w odległości 5 km) ogłoszonyprzetarg na budowę drogi krajowej ekspresowej S16
1 km National road no 16;
0,2 km (entry 5 km away) announced tender for the contruction of the expressway S16
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
156 km Elbląg
Kolej [km]
Railway line [km]
Kętrzyn – 30 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Kętrzyn – 30 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
230 km Warszawa
230 km Gdańsk
60 km Szymany
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
60 km Olsztyn

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
ok. 0,2 km
approx. 0,2 km
Napięcie
Voltage [kV]
15 kV
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
ok 0,5 km
approx. 0,5 km
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
ok 0,2 km
approx. 0,2 km
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
1920
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
ok 0,2 km
approx. 0,2 km
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
N
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
ok 0,2 km
approx. 0,2 km

Uwagi
Comments

W sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcyjne i przemysłowe.
Tereny położone są w południowo- zachodniej części miasta, w pobliżu ul. Przemysłowej, będącej drogą wylotową w kierunku Szczytna.

The area is adjacent to production and industrial plants.
The areas are located in the north-western part of the city, near Przemysłowa street – the exit road in the direction of Szczytno.