Twierdza Boyen

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Twierdza Boyen
The Boyen Fortress
Miasto / Gmina
Town / Commune
GIŻYCKO
Powiat
District
GIŻYCKI
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Warmian-Masurian

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
30,8845 ha (dotyczy twierdzy w murach)
30,8845 ha (applies to the fortress in the walls)
Kształt działki
The shape of the site
Kształt gwiazdy
Shape of the star
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
T

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

Grunt przeznaczony do dzierżawy
W zależności od wielkości i zamierzenia inwestycyjnego
Land intended for lease
Depending on the size and investment intent

Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Miejska Giżycko
Municipality of Gizycko
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
N
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycyjny znajduje się w strefie rekreacyjno–sportowo–wypoczynkowej i ma być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Istniejąca dokumentacja: studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku, program funkcjonalno-użytkowy Twierdzy Boyen.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków

N
According to the study of conditions and directions of spatial development, the investment area is located in the recreation, sport and relaxational zone and is to becovered by the local spatial development plan.
Existing documentation: feasibility study for Boyen Fortress in Giżycko, functional and functional program ofBoyen Fortress.
An object registered in the register of monuments.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
N
Według założeń studium wykonalności na terenie Twierdzy Boyen mogą powstać obiekty hotelowe o zróżnicowanym standardzie, obiekty rekreacyjne i sportowe, lokale gastronomiczne, obiekty muzealne i wystawiennicze, pracownie artystyczne. Stworzona ma być także infrastruktura przeznaczona do organizacji dużych imprez plenerowych. Na oferowanym terenie inwestycyjnym mogą również powstać ścieżki dydaktyczne i rekreacyjne.
Możliwe są też przekształcenia, które nie zubożą zabytkowego charakteru obiektu. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Teren uzbrojony.

N
According to goals of feasibility study, on Boyen Fortress’ terrain can be created hotel facilities with diverse standards, recreational and sport facilities, restaurants, museum and exhibition facilities, and artistic workshops. Infrastructure intended for organisation of big open-air events can also be created. On the offered investment terrain can also be created recreational and educational paths.
Transformations, which do not impoverish building’s nature,are also possible. Real estate intended for lease. Building is written in register of monuments. Developed terrain.

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Grunt odrolniony.
Soil not rural.
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Około 20 m (skarpy, nasypy, umocnienia)
About 20 m (escarpments, embankments, fortifications)
Obecne użytkowanie
Present usage
Gizyckie Centrum Kultury
Gizycko Town Culture Cennter
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
Na terenie objętym ofertą znajdują się obiekty pod ochroną konserwatorską.
In the area include this offer placed objects under conservatory protection.
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
T
Y

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga miejska asfaltowa, szerokość 5 m, droga krajowa No 63 (od Bramy Kętrzyńskiej)
Municipial paved road 5 meters wide, national road No 63 (by Ketrzyn Gate)
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa Nr 63 – 0,05 m
National road No 63 – 0,05 m
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
170 km Elbląg
140 km Kalingrad
Kolej [km]
Railway line [km]
2,5 km Giżycko
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
2,5 km Giżycko
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
103 km Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany
265 km Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie
266 km Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

103 km, Olsztyn-Mazury Airport, Szymany
265 km, F. Chopin Airport Warsaw
266 km, Lech Walesa Airport, Gdansk
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – 103 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Napięcie
Voltage [kV]
400 V
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Około 300 m, Linia gazowa znajduje się w ul. Moniuszki
About 300 m, the gas line is located on the Moniuszki street
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
34 MJ/Nm3
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
200
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
1000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
50 m3
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
50 m3
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
N
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Uwagi
Comments

Twierdza Boyen stanowi jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce. Czyni to z niej obiekt o wyjątkowej wartości historycznej i wysokich walorach turystycznych. Ukryta wśród parku leśnego Twierdza Boyen, zbudowana została w latach 1843–51. Wzniesiona na wzgórzu, w miejscu przewężenia terenu pomiędzy jeziorem Kisajno i Niegocin. Teren Twierdzy zajmuje około 30 ha.

Boyen Fortress is one of the best preserved monuments of 19th century defensive architecture in Poland. This makes it a building with unique historical value and high tourism qualities. Hidden among forest park, Boyen Fortress was built in years 1843–51. It was built on a hill, in a place where terrain between Kisajno and Niegocin Lakes is narrow. Terrain of Fortress takes about 30 ha.

Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by

Maria Czetyrbok
Inspektor Biura Projektów
Project office inspector

Tel. + 48 87 732 41 66
email: maria.czetyrbok@gizycko.pl 

Osoby do kontaktu
Contact person

JACEK MARKOWSKI
Naczelnik Wydziału Mienia
Deputy Head of the property department 

Tel. +48 87 7324 154, Fax: +48 87 428 52 41 
email: jacek.markowski@gizycko.pl