Węgorzewo, obr. geod. 01 ul. Zesłańców Sybiru

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Węgorzewo, obr. geod. 01
ul. Zesłańców Sybiru
Miasto / Gmina
Town / Commune
Węgorzewo
Powiat
District
węgorzewski
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,2826
Kształt działki
The shape of the site
Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Sąsiedztwo kolejnych działek należących do gminy 451/9, 454/1, 451/11, 451/12 o łącznej pow. 1,1617ha

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

Ok.48 zł/m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Węgorzewo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
TAK
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
PU.09- teren zabudowy produkcyjnej i usługowej

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Nie dotyczy
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
3,5 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Nieruchomość niezabudowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
1,4 m.p.p.t
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
Tak – badania gruntowo – wodne
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
fragment kanalizacji deszczowej przypołudn. –zach. granicy działki
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
NIE
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
NIE
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
NIE

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Nowo wybudowana ulica asfaltowa – 6 m z indywidualnym zjazdem na teren działki
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Od drogi krajowej Nr 63 –dojazd ok. 2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Kolej [km]
Railway line [km]
Kętrzyn – ok. 35 km,
Giżycko – ok. 25 km
do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyna – aktualnie linia nieczynna
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Gdańsk – ok.270 km,
Warszawa – ok. 300 km,
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn – ok.125 km,
Białystok – ok. 180 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg wskazań dysponenta sieci
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Wg dysponenta sieci
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Przyłącze doprowadzone do granicy działki
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
300 m3/24 h
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Przyłącze doprowadzone do granicy działki
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
300 m3/24 h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Tak – oczyszczalnia miejska
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]

Osoba przygotowująca ofertę

Ewa Gordziewicz, podinspektor Wydz. Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, tel. 87-427-54-19, geodezja@wegorzewo.pl, język polski

Osoba do kontaktu

1. j.w.
2. Jacek Rutkowski, naczelnik ww. Wydziału, tel. 87-427-54-13, tel. kom. 515 111 010 jrutkowski@umw.internetdsl.pl, język polski

Uwagi
Comments

brak