Wilkasy

Lista danych dotyczących terenu
Site check list

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
WILKASY
Miasto / Gmina
Town / Commune
GIŻYCKO
Powiat
District
GIŻYCKI
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
0,8395 ha
Kształt działki
The shape of the site
ZBLIŻONY DO PROSTOKĄTA
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

214,41 zł
Właściciel / właściciele
Owner(s)
GMINA GIŻYCKO
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
UCHWAŁA NR XXIII/291/2012 Z DNIA 28.12.2012r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
TEREN SPORTU I REKREACJI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Bz – 0,8369 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Obecne użytkowanie
Present usage
ZIELEŃ
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
GMINNA WEWNĘTRZNA, SZEROKOŚ OK. 5m
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Kolej [km]
Railway line [km]
WILKASY OK. 600m
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
SZYMANY OK. 102 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
OLSZTYN

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
30m
Napięcie
Voltage [kV]
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
350m
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
DO CELÓW SOCJALNYCH
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
400m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
400m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
100m

Uwagi
Comments

brak