Miasto Pisz liczące ponad 19 tys. mieszkańców położone jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie piskim, w południowo – wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich nad jeziorem Roś i wypływającą z niego rzeka Pisą. Miasto, które stanowi siedzibę gminy miejsko – wiejskiej Pisz jest otoczone Puszczą Piską.

Pisz zajmuje powierzchnię 10,04 km2, co stanowi 0,6 % powierzchni powiatu piskiego. Gmina Pisz to największa obszarowo gmina w Polsce – jej powierzchnia wynosi 634,8 km2Użytki rolne stanowią 28%, natomiast użytki leśne 45%. Liczba ludności w gminie wynosi 27 908 osób, z czego w mieście zamieszkują 19 702 osoby.

Niemal od początku swego istnienia Pisz pełnił ponadlokalne funkcje administracyjne. W związku z tym mieści się tutaj wiele urzędów i placówek administracyjnych, m. in.: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Powiatowy Zarząd Dróg, Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Pisz to dominujący ośrodek handlowo – usługowy, którego znaczenie wykracza poza skalę lokalną. Największa koncentracja obiektów handlowo – usługowych występuje w Śródmieściu – skupia się tutaj handel detaliczny, usługi bankowe oraz gastronomiczne. Nieco mniej gęsta sieć placówek handlowo-usługowych występuje w prawobrzeżnych kwartałach miasta oraz w dzielnicach mieszkaniowych południowo –wschodniego sektora Pisza.

Spośród gruntów znajdujących się administracyjnie w granicach Pisza największą część stanowią grunty będące własnością miasta – 46%, z czego 18% znajduje się w użytkowaniu osób prawnych, natomiast 5% w użytkowaniu osób fizycznych. Skarb Państwa jest właścicielem 38% gruntów, przy czym 19% gruntów użytkują osoby prawne, a 2% osoby fizyczne. W strukturze zagospodarowania gruntów przeważają grunty orne, które stanowią 23,3% ogólnej powierzchni Pisza.

Znacznym udziałem odznaczają się również grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe – 15,6%, grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny komunikacyjne (drogi) – 11,3% oraz grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny inne zabudowane – 10,7%.

Na terenie gminy Pisz znajduje się ponad 133 km dróg gminnych, 171,7 km dróg powiatowych i 52,4 km dróg krajowych. Przez miasto i gminę przebiegają dwie drogi krajowe: Nr 63 (Łomża – Kolno – Pisz – Orzysz – Giżycko – Węgorzewo – Granica Państwa), Nr 58 (Ruciane Nida – Pisz – Biała Piska – Szczuczyn).

Gospodarka gminy oparta jest w głównej mierze na lokalnych zasobach naturalnych i opiera się na dwóch filarach rolnictwie oraz leśnictwie. Na obszarze miasta jest skupiona prawie cała działalność produkcyjna, handlowa i usługowa.

W gminie Pisz dominują małe firmy zatrudniające kilku pracowników. Najczęściej są to zakłady zajmujące się usługami budowlanymi lub leśnymi, przetwórstwem drewna czy sezonową działalnością gastronomiczną i hotelarską. Wynika to ze specyfiki regionu i jego położenia oraz dostępu do leśnych kompleksów i jezior. Coraz większe nadzieje wiąże się także z przemysłem turystycznym, gdyż na tych terenach istnieją odpowiednie uwarunkowania przyrodnicze.