Regulamin

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Mazury to Biznes, znajdującego się pod adresem https://www.mazurytobiznes.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Usługodawca – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację.

API – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca zintegrowanie jej z aplikacjami zewnętrznymi, używanymi przez Użytkownika.

Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) – to narzędzie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz inwestorów spoza Regionu.

Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy.

Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy rejestracji użytkownika.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://www.mazurytobiznes.pl.

Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:

  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Serwisu.

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka). Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.

Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste
i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy.
W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest wykorzystywanie API do innych celów, w tym do importu danych
i Dokumentów Użytkownika zgromadzonych w ramach Aplikacji do innych programów czy aplikacji.

Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność
za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne
do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.

§ 5 Odpowiedzialność Usługodawcy

Serwis stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko osoby go odwiedzającej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności serwisu opisanej w § 6 ust. 4.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 7 Ochrona praw własności intelektualnej

Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej
w przepisach prawa.
Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie.
Korzystanie z Serwisu i przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych treści.
Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8 Ochrona danych

Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu.
Dodatkowo na adres email Użytkownika mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Informatycznej, Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Serwisu w trakcie trwania umowy.
Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

§ 9 Polityka prywatności

W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu.
Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:

  • wymagają tego przepisy prawa;
  • w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
    Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 10 Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2019 r.