Naszym założeniem jest wspieranie Krainy Wielkich Jezior, by stała się regionem nowoczesnym, dostępnym komunikacyjnie i otwartym na innowacje.

Praca Stowarzyszenia promująca integrację KWJM polega na tworzeniu gęstej sieci powiązań komunikacyjnych oraz na budowaniu więzi społecznych poprze z kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców, pomoc inicjatywom lokalnym.

Promujemy przedsiębiorczość, pro aktywne postawy oraz gotowość do wykorzystywania okazji i szukania rozwiązań.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie zrzeszające 12 gmin oraz 3 powiaty z terenu WJM zostało powołane 5 listopada 2014 roku do wspierania:

 •  realizacji Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
 •  samorządności lokalnej
 •  wymiany doświadczeń
 •  ochrony interesów członków
 •  promocji regionu
 •  wspierania rozwoju gospodarczego i kulturalnego
 

Gdzie jesteśmy?

Siedzibą Stowarzyszenia jest zabytkowy budynek Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 6. Tutaj znajduje się biuro i zespół specjalistów, którzy czuwają nad prawidłową realizacją projektów i koordynują współpracę pomiędzy samorządami i firmami zewnętrznymi.

Co robimy?

 •  Opracowujemy i prowadzimy projekty związane z realizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
 •  Organizujemy szkolenia, sympozja, konferencje
 •  Prowadzimy działalność doradczą
 •  Tworzymy przestrzeń do współpracy samorządów i przedsiębiorców
 •  Wspieramy ochronę środowiska
 •  Integrujemy środowiska lokalne
 •  Wspieramy inicjatywy związane z edukacją, sportem i turystyką

Jesteśmy Beneficjentem projektów finansowanych ze środków Funduszy Unijnych

Do czego dążymy?

Najważniejszym czynnikiem rozwoju jest kapitał ludzki, czyli mieszkańcy Wielkich Jezior Mazurskich. Zależy nam na podniesieniu poziomu kwalifikacji społecznych i zawodowych. Istotnym zadaniem jest rozwój szkolnictwa zawodowego, jak również specjalistycznych kursów wspierających przedsiębiorczość oraz innowacyjność.
Chcemy zbudować tożsamość regionalną, rozbudzić patriotyzm lokalny nakłaniający do działań nie tylko w obrębie własnej gminy, ale i całego obszaru Wielkich Jezior. „Mazury to Biznes” „7 Cudów Mazur”, „Mazurska Pętla Rowerowa” to tylko nieliczne hasła, wokół których skupia się szereg naszych działań.