Ponad 1,7 miliarda euro z Unii Europejskiej

Perspektywa 2014-2020 w Funduszach Europejskich to 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych oraz prawie 77 miliardów euro. Wśród programów krajowych najwięcej środków przeznaczono na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach swojego programu regionalnego otrzymało nieco ponad 1,7 miliarda euro z Unii Europejskiej, co plasuje nas na 11. pozycji w kraju.

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizuje cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Priorytetem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest konkurencyjność gospodarki regionu, dlatego najwięcej środków przeznaczonych jest na:

 • wsparcie przedsiębiorczości
 • projekty innowacyjne

łączące sferę biznesu oraz nauki.

Premiowane są te projekty, dzięki którym powstaną m.in. nowe produkty, usługi, rynki zbytu, czy nowe technologie. Na dodatkową pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy działają w branżach objętych inteligentnymi specjalizacjami w regionie warmińsko-mazurskim. Potencjał tworzenia przewag konkurencyjnych występuje tu w zakresie ekonomii wody, drewna i meblarstwa, żywności wysokiej jakości.

Na co jeszcze można dostać dofinansowanie?

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej
 • wzmacnianie konkurencyjności MiŚP
 • budowę i przebudowę połączeń drogowych i kolejowych
 • ochronę środowiska
 • podniesienie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie miejskim
 • rozwój e-usług w sektorze publicznym
 • ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej
 • ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków
 • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczno-rekreacyjne
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • poprawę dostępu do usług zdrowotnych i socjalnych
 • aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak przygotować się do absorpcji unijnych funduszy,
aby je najlepiej wykorzystać

Przystępując do projektu, należy sprawdzić jego kwalifikowalność, czyli czy działalność, której on dotyczy, nie znajduje się na liście wyłączonych z możliwości dofinansowania. Zakaz dofinansowania wszelkiej działalności handlowej nie oznacza, że firmy handlowe nie mogą aplikować o środki unijne, ale działalność, na którą chcą uzyskać dofinansowanie, musi posiadać odpowiedni kod PKD.

Przy ocenie stanu przygotowań do inwestycji badane jest zaawansowanie przygotowań formalnych, np. pozwolenie na budowę, postępowanie środowiskowe, zgody i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji. Kolejnym wymogiem jest przygotowanie kosztorysów inwestorskich, wraz ze szczegółowymi obmiarami.

Planując inwestycję, należy pamiętać o takim czynniku, jak trwałość projektu w okresie, w jakim należy go utrzymać. Jeśli firma prowadzi inwestycję z dofinansowaniem unijnym, to po oddaniu do użytku należy korzystać z niej zgodnie z zapisami we wniosku, nie zmieniając w ustalonym czasie przeznaczenia projektu ani formy prawnej przedsiębiorstwa.

Czynnikiem podlegającym sprawdzeniu jest kwalifikowalność wnioskodawcy. Dotyczy to głównie statutu firmy, ale również kontroli czy nie figuruje ona w rejestrze dłużników, nie zalega z opłatami w US i ZUS.

Warto pamiętać, że w większości konkursów zgodność z trzema podstawowymi politykami:

 • zrównoważonym rozwojem
 • równością szans
 • społeczeństwem informacyjnym

jest punktowana, dlatego warto postarać się o uwzględnienie ich w projekcie.

Zrównoważony rozwój przejawia się dbałością o środowisko naturalne, tak więc uwzględnienie w inwestycji np. źródła energii odnawialnej lub elementów zmniejszających zużycie energii, w większości przypadków wpływa na przyznanie dodatkowych punktów.

Równość szans to między innymi niedyskryminowanie żadnych grup, dlatego np. zaplanowanie dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych pomoże uzyskać dodatkowe punkty.

Społeczeństwo informacyjne cechuje upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym. Dodatkowe punkty uzyskać można poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi oraz rozwiązań.

Sprawa zatrudnienia dodatkowych pracowników jest przedmiotem analizy w większości projektów. W niektórych konkursach jest to warunek konieczny, a w innych stanowi kryterium, dające dodatkowe punkty. Warto zatem w projekcie uwzględnić planowane zwiększanie zatrudnienia na okres jego realizacji.

Unia Europejska zwraca również uwagę na dokumentowanie wkładu własnego. Na etapie oceny wniosku brane jest pod uwagę posiadanie środków finansowych lub promes bankowych. Często także należy wskazać, z czego finansowane będą poszczególne etapy inwestycji do czasu uzyskania dofinansowania.

Jednym z elementów wniosku jest analiza finansowa. Punktowane są wskaźniki ekonomiczne z lat ubiegłych, dlatego warto zadbać o to, aby sytuacja ekonomiczna firmy wynikająca z dokumentów była dobra i gwarantowała pewność zrealizowania inwestycji.

Aby to sprawdzić, opłacalność przedsięwzięcia należy przeprowadzić analizę efektywności poprzez wyliczenie wskaźnika NPV (wartość bieżąca inwestycji netto), który musi mieć wartość dodatnią.

Ponadto wnioskodawca musi posiadać uporządkowane prawo do dysponowania nieruchomością, gdzie zlokalizowany będzie projekt. Nie jest wymagane prawo własności, może być umowa najmu, użyczenia itp. Należy pamiętać, aby obejmowała ona przynajmniej okres realizacji projektu plus jego trwałość.

Szczegóły dotyczące konkursów na dofinansowania w okresie 2014 – 2020 są dostępne na stronie www. Regionalnego Programu Operacyjnego.