Wybieramy nową inteligentną specjalizację regionu dodano: 2021-01-21 08:46:54

1. CZYM SĄ INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (IS)?

Inteligentne specjalizacje rozumiane są jako „obszary gospodarcze”, bazujące na potencjale naukowym i badawczo-rozwojowym wykształconym w regionie, a także na innych regionalnych przewagach rozwojowych, skoncentrowane na niewielkiej liczbie priorytetów, oparte na obiektywnych danych i dowodach. Podstawowym założeniem koncepcji IS jest podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności regionów na bazie ich potencjału endogenicznego i firm w branżach już w nich funkcjonujących. Mogą to być zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak i przedsięwzięcia międzysektorowe pozwalające na osiągniecie specyficznej przewagi konkurencyjnej.

2. DLACZEGO POSZUKUJEMY KOLEJNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI?

18 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z przyjęciem zaktualizowanej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego z horyzontem czasowym do 2030 ponownie dokonał wyborów strategicznych w sferze rozwoju regionu. Wśród nich znalazła się również decyzja o kontynuacji polityki gospodarczej opartej na inteligentnych specjalizacjach, do których obecnie należy: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. Cechą charakterystyczną koncepcji inteligentnych specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania, w trakcie którego nie tylko dyskutuje się nad możliwościami rozwoju istniejących, ale również poszukuje nowych specjalizacji. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji szybko zmieniających się warunków gospodarczych. Mając na uwadze powyższe przyjęto ścieżkę identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych zapewniającą ciągłość procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz zaangażowanie interesariuszy i umożliwiającą ich realny wpływ na politykę innowacyjną regionu.

3. NA CZYM POLEGA PROCES IDENTYFIKACJI KOLEJNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI?

Proces identyfikacji potencjalnych specjalizacji został opisany w dokumencie „Zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”. Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na Diagnozie Sektora.

Przygotowane w ten sposób propozycje nowych specjalizacji podlegać będą formalnej weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz analizie niezależnego zewnętrznego zespołu ekspertów wg określonych wcześniej kryteriów. Następnie, po omówieniu ich na forum Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostaną przedłożone Zarządowi Województwa do ostatecznej akceptacji.

4. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PROPOZYCJĘ KOLEJNEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI?

W trosce o zapewnienie szerokiego dostępu do procesu identyfikacji specjalizacji, nie zakłada się ograniczeń podmiotowych – propozycję programu rozwoju, a tym samym regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, może złożyć dowolny podmiot, pod warunkiem, że do opracowania swojej propozycji zaangażuje odpowiednio liczną grupę interesariuszy, w tym reprezentantów środowiska B+R.
Minimalna liczba interesariuszy, którzy muszą zostać zaangażowani w proces opracowania diagnozy i Programu Rozwoju Sektora to 20 podmiotów, w tym minimum 15 przedsiębiorstw należących do sektora MŚP (prowadzących działalność w województwie warmińsko-mazurskim) oraz co najmniej jedna jednostka naukowo-badawcza.

5. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ? GDZIE I W JAKIM TERMINIE?

Podmioty proponujące nową regionalną inteligentną specjalizację składają PROGRAM ROZWOJU SEKTORA wraz z DIAGNOZĄ SEKTORA.

Oba powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać w ujednoliconej formie, czyli na formularzach stanowiących Załączniki nr 1 oraz 2 do „Zasad identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego” w terminie do 30 kwietnia 2021 r. (do godziny 15:00) w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (dozwolone są następujące formaty: doc, docx, PDF) na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn (II piętro). W przypadku przesłania pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.

źródło: biznes.warmia.mazury.pl